Newyddion S4C

20mya: Llywodraeth Cymru i ystyried ‘eithriadau’ i’r terfyn cyflymder newydd

Lee Waters 20mya

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan eu bod yn trafod gydag awdurdodau lleol ynglŷn ag ystyried ‘eithriadau’ i’r terfyn 20mya newydd sydd wedi dod i rym.

Mewn datganiad ddydd Mercher gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, dywedodd fod cyfarfodydd wedi eu cynnal gyda chynghorau, aelodau cabinet a swyddogion trafnidiaeth i drafod sut mae’r newid wedi cael ei weithredu ers 17 Medi.

Fe ddywedodd Mr Waters y byddai’r terfyn yn aros yn ei le "er gwaethaf galwadau gan rai pobl".

Ond dywedodd hefyd y byddai'n cydweithio gydag awdurdodau er mwyn ystyried "eithriadau mewn gwahanol rannau o Gymru."

Byddai cefnogaeth hefyd yn cael ei roi i gynghorau i ymdrin â ffyrdd sydd ar y trothwy rhwng 20mya a 30mya, "os ydynt yn awyddus i ymdrin ag anomaleddau amlwg ar fyrder".

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu’r Gweinidog, gan ddweud bod y datganiad wedi "gwrth-ddweud yn llwyr yr hyn y mae wedi’i ddweud yn y siambr dim ond awr ynghynt."

‘Newid pwysig’

Dywedodd Mr Waters AS: “Mae hwn yn newid pwysig, a bydd yn cymryd peth amser i bawb gyfarwyddo â’r terfyn newydd.

“Yn sicr mae wedi bod yn her logistaidd. Roedd newid arwyddion ffyrdd ar y raddfa hon ac o fewn cyfnod mor fyr yn dasg na welwyd ei thebyg o'r blaen. Yn anffodus roedd y broses honno hyd yn oed yn fwy anodd yn sgil fandaliaeth annerbyniol ac anghyfreithlon o arwyddion ffyrdd mewn rhai mannau.

“Ni fydd y gweithredu hyn yn arwain at newid i’r polisi a’r terfyn cyflymder diofyn ond mae wedi golygu bod adnoddau prin ac amser swyddogion yn cael eu gwastraffu ar adeg pan fo cynghorau’n wynebu amryfal bwysau.

“Er gwaethaf galwadau gan rai pobl mae neges awdurdodau’r priffyrdd yng Nghymru yn gwbl glir – rydym eisiau caniatáu amser i bobl gyfarwyddo â’r terfynau newydd cyn i’r canllawiau ar eithriadau gael eu diwygio.

“Byddwn yn parchu’r adborth yma ac rydym wedi cytuno i gydweithio ag awdurdodau priffyrdd lleol er mwyn ystyried y ffordd orau o weithredu’r canllawiau ar eithriadau mewn gwahanol rannau o Gymru. 

“Byddwn hefyd yn ystyried sut rydym yn ymdrin â ffyrdd sydd ar y trothwy rhwng 20mya a 30mya, a hefyd yn cefnogi cynghorau os ydynt yn awyddus i ymdrin ag anomaleddau amlwg ar fyrder.

“Bydd y gwaith hwn, ynghyd â’n trafodaeth ehangach gydag awdurdodau lleol ynghylch gweithredu’r terfyn 20mya, yn ein helpu i wybod a oes angen rhagor o eglurhad er mwyn annog rhagor o gysondeb ar draws Cymru. Byddwn yn anelu at rannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu ynghyd ag unrhyw adborth erbyn diwedd y flwyddyn.

“Rydym wedi cytuno i fod yn hyblyg o ran y cyllid sydd ar gael i gynghorau yn ystod y flwyddyn ariannol hon a’r flwyddyn ariannol nesaf fel bod ganddynt yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i barhau i gyflwyno’r newid pwysig hwn.

‘Nodweddiadol’

Mewn ymateb i’r datganiad, dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig, Natasha Asghar AS: “Mae’r datganiad gan y Dirprwy Weinidog yn nodweddiadol ohono fe a’i Lywodraeth Lafur.

“Mewn un achos mae’n siarad am weithio gyda’r awdurdodau lleol ar eithriadau a’r nesaf mae’n gwrthod newid yr eithriadau sy’n ei gwneud hi’n anodd i gynghorau ‘dacluso’ yr ardaloedd sy’n achosi’r niwed mwyaf.

“A dweud y gwir dyw e ddim yn gwybod beth mae’n ei wneud, mae’n dweud un peth mewn datganiad sy’n gwrth-ddweud yn llwyr yr hyn y mae wedi’i ddweud yn y siambr dim ond awr ynghynt.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.