Newyddion S4C

Mam wedi ysgrifennu llythyr ffarwel at ei phlentyn yn sgil cam-drin domestig

ITV Cymru 05/05/2023
Jessica Tasker

Rhybudd: Fe all y lluniau yn yr erthygl beri gofid i rai darllenwyr

Mae menyw wnaeth ddioddef wyth mlynedd o gam-drin corfforol a meddyliol gan ei chyn-gariad wedi dweud ei bod hi’n credu y byddai wedi ei lladd yn y pen draw.

Fis Mawrth eleni, cafodd Thomas Parry, 29 oed o Ben-y-bont ar Ogwr, ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner yn y carchar gyda hanner o’r amser hwnnw ar drwydded.

Dywedodd Jessica Tasker, 24 ei bod hi eisiau siarad am ei thrawma er mwyn codi ymwybyddiaeth o gam-drin domestig ac i helpu eraill.

Dywedodd fod Parry wedi dechrau eu rheoli pan oedd hi'n ddim ond 15 oed.

"Doedd e ddim yn fy hoffi i'n gwisgo colur i'r ysgol, fyddai fe ddim yn gadael i mi siarad ag unrhyw ffrindiau oedd yn fechgyn, a doedd e ddim yn fy hoffi i’n mynd allan gyda fy ffrindiau fy hun," meddai.

Image
Jessica Tasker

‘Dileu’

"Byddai'n curo cefn fy mhen, byddai'n tynnu fy ngwallt allan. Byddai'n gafael yn fy ngên a'i wthio i'r ddaear ond doedd e erioed wedi fy nharo i ar fy wyneb."

Mae lluniau yn dangos coesau, breichiau a chefn Jessica wedi'u gorchuddio â chleisiau.

Dywedodd Jessica ei bod hi wedi creu cyfeiriad e-bost ac ysgrifennu llythyrau i’w phlentyn i’w darllen os oedd Parry yn ei lladd.

“Fe wnes i eu dileu nhw i gyd oherwydd, roeddwn i’n gwybod y byddai Thomas yn mynd ar fy ffôn unwaith iddo gyrraedd yn ôl - gan edrych ar fy holl negeseuon a lluniau,” meddai.

Ffoi

Yn ôl Jessica, mae hi bellach angen llawdriniaeth ar ei gên ac mae ganddi anafiadau i’w choesau sy’n achosi gwendid.

Dywedodd ei bod wedi dod o hyd i'r dewrder i ddianc o'r diwedd ar ôl sylweddoli na fyddai hi byth yn rhydd o'r gamdriniaeth oni bai ei bod wedi ffoi o'i chartref.

"Roedden ni i gyd yn y fflat, ac fe ges i'r dewrder rhywsut a ffoi pan nad oedd o'n edrych drwy'r drws ffrynt, ac allan i'r stryd," meddai. 

Dangosodd y lluniau i aelodau teulu Parry cyn anfon y lluniau at ei mam, oedd yn mynnu y dylai'r heddlu gael gwybod.

"Pan o'n i wedi dweud wrth yr heddlu beth o'n i wedi bod trwyddo ro’n i'n gallu gweld un o'r swyddogion yn dechrau mynd yn emosiynol - dyna pa mor ddrwg oedd fy anafiadau," meddai.

Image
Thomas Parry
Thomas Parry

‘Hwb’

Nid corfforol yn unig yw clwyfau Jessica – mae ganddi Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD) cymhleth hefyd.

"Mae'r cam-drin emosiynol mewn gwirionedd yn waeth na’r corfforol,” meddai.

“Pan y’ch chi'n gweld y lluniau y’ch chi'n meddwl mai dyna'r rhan waetha', ond i fi, mae'r hyn mae e wedi gwneud i fi yn feddyliol yn llawer gwaeth mewn gwirionedd.

"Dwi jyst yn teimlo mod i wedi torri. Rhai dyddiau dwi'n teimlo'n iawn a dwi'n meddwl fy mod i'n rhydd nawr, dwi'n well nawr, ond ddyddiau eraill dwi jyst yn dechrau crïo achos mae o jyst yn ailchwarae yn fy meddwl.”

Mae Jessica'n gobeithio y bydd eraill yn cael eu hannog i ofyn am gymorth wrth ddarllen ei hanes.

"Ar y dechrau ro’n i'n cadw popeth yn ddienw ac roedd gen i ofn, ond ro’n i'n meddwl efallai y gallwn i helpu person arall i weld beth sydd wedi digwydd i mi,” meddai.

“Ac efallai ei fod yn arwydd neu'n rhoi hwb iddyn nhw feddwl am adael."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.