Newyddion S4C

Angen ‘newid sylfaenol’ ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr meddai Mark Drakeford

Mark Drakeford

Mae Mark Drakeford wedi dweud fod angen “newid sylfaenol” ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Wrth ymddangos yng ngwestiynau y Prif Weinidog am y tro cyntaf ers iddo golli ei wraig fis diwethaf, ymatebodd Mark Drakeford i feirniadaeth chwyrn gan arweinwyr y gwrthbleidiau.

Cyhoeddwyd ddoe y byddai Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cael ei osod dan fesurau arbennig unwaith eto a nifer o aelodau y bwrdd rheoli yn camu o’r neilltu.

Ond wrth holi’r Prif Weinidog yn y Senedd dywedodd arweinydd y brif wrthblaid, Andrew RT Davies, fod angen creu “rhywbeth hollol wahanol er mwyn darparu gofal iechyd yng ngogledd Cymru”.

Dywedodd Mark Drakeford mai cam cyntaf oedd y newidiadau a gafodd eu cyhoeddi ddoe.

“Bydd angen rhywbeth sydd yn fwy sylfaenol na hynny,” meddai.

Dywedodd y byddai'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn esbonio sut y bydd “newid sylfaenol o fewn y corff yn cael ei wireddu yn y dyfodol”.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price fod penderfyniad Llywodraeth Cymru i dynnu Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr allan o fesurau arbennig cyn Etholiad y Senedd y llynedd yn “ymgais i gamarwain pobol”.

Ymatebodd Mark Drakeford yn flin gan ddweud fod yr honiad yn “difrïo” y cyrff annibynnol oedd wedi cynghori Llywodraeth Cymru i gymryd Betsi Cadwaladr allan o fesurau arbennig.

'Pryderon'

Dyma'r ansicrwydd diweddaraf o fewn Bwrdd Iechyd a fu dan reolaeth Llywodraeth Cymru rhwng 2015 a 2020.

Ddydd Llun cytunodd Cadeirydd, Is-gadeirydd ac aelodau annibynnol y Bwrdd i gamu i’r naill ochr. 

Daw’r ymddiswyddiadau lai nag wythnos wedi i adroddiad damniol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ddweud fod problemau ar frig Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn “berygl sylfaenol” i allu’r bwrdd i weithio’n effeithiol.

Dyfed Edwards fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Mae'n gyn-arweinydd Cyngor Gwynedd a dirprwy gadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru.

Bydd yn cael ei gefnogi gan Gareth Williams, Karen Balmer a Rhian Watcyn Jones fel aelodau annibynnol interim o’r Bwrdd.

Mewn datganiad ddydd Llun dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan: “Mae gen i bryderon difrifol am berfformiad y bwrdd iechyd a dw i ddim wedi gweld y gwelliant i wasanaethau dw i’n ei ddisgwyl ar gyfer pobl y Gogledd. Dw i felly wedi penderfynu cymryd camau i unioni hyn.

“Dw i wedi rhoi gwybod i’r Bwrdd fy mod yn rhoi’r sefydliad yn ôl o dan Fesurau Arbennig, a hynny ar unwaith. Mae’r penderfyniad sylweddol hwn yn cael ei wneud yn unol â’r fframwaith uwchgyfeirio.

"Mae’n adlewyrchu pryderon difrifol am berfformiad y sefydliad, am ei lywodraethiant, a materion yn ymwneud ag arweinyddiaeth a diwylliant sy’n ei atal rhag gwella.

“Dw i’n cydnabod bod y bwrdd iechyd wedi wynebu heriau sylweddol ers sawl blwyddyn ac wedi gweithio’n galed i oresgyn yr heriau hyn. Serch hynny, nawr yw’r amser am arweinwyr newydd i wneud y gwelliannau sydd eu hangen.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.