Newyddion S4C

Kelly Egan

Athrawes o Abercynon yn cynnig gyrru cleifion i’r ysbyty

ITV Cymru 06/01/2023

Mae athrawes o Abercynon wedi cynnig gyrru cleifion sâl sydd ddim yn gallu cael ambiwlans i’r ysbyty wrth i bwysau ar y gwasanaeth iechyd gynyddu.

Fe wnaeth Kelly Egan benderfynu cynnig ei gwasanaeth trwy’r cyfryngau cymdeithasol ar ôl i’w mam-gu oedrannus orfod aros tair awr am ambiwlans ar ôl dioddef poenau yn y frest.

Daw hyn wrth i’r gwasanaeth iechyd wynebu pwysau difrifol o ganlyniad i’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddweud sy’n “alw digynsail” a gweithredu diwydiannol.

Nid yw Ms Egan, sy’n athrawes Saesneg ym Merthyr Tudful, wedi cael ei hyfforddi fel parafeddyg ac mae hi’n derbyn bod ei gwasanaeth yn dod â risg.

Fodd bynnag, dywedodd wrth ITV Cymru Wales: “Mae hi werth y risg os dwi’n gallu achub bywyd rhywun.”

‘Pwysig’

Yn ddiweddar, mae parafeddygon a staff eraill y gwasanaeth ambiwlans yn Lloegr a Chymru wedi mynd ar streic mewn anghydfod dros gyflog a staffio, gyda mwy o’r rhain wedi’u cyhoeddi ar gyfer yn ddiweddarach yn y mis.

Fe wnaeth Kelly bwysleisio’r “gwahaniaeth sylweddol” mae hi wedi’i brofi mewn amseroedd aros am ambiwlans rhwng nawr a 2017 pan gafodd ei thrin am sioc septig.

Yn dilyn llawdriniaeth yn 2017, fe wnaeth Kelly ddatblygu sepsis yn ei chartref, gan brofi sioc septig. Fe wnaeth yr ambiwlans gyrraedd yn brydlon i’w chludo i’r ysbyty lle cafodd ei thrin.

“Pe na bai’r ambiwlans wedi cyrraedd mewn 14 munud, fyddwn i ddim yma i ddweud y stori heddiw,” meddai.

“Mae hi mor bwysig i mi nawr oherwydd, dwi’n meddwl os oedd y sefyllfa honno’n digwydd nawr, byddai’n stori hollol wahanol.”

‘Dim car’

Fe wnaeth Kelly brofi’r “gwahaniaeth sylweddol” ychydig fisoedd yn ôl yn unig pan wnaeth hi ffonio am ambiwlans i’w mam-gu ar ôl sylwi bod ei choesau wedi troi’n ddu.

Fe wnaeth hi ddatblygu poenau yn y frest yn hwyrach, a dywedodd Kelly bod yr alwad wedi cael ei blaenoriaethu, ond cafodd wybod y gallai fod yn aros am awr arall.

“Roeddwn i’n eistedd yno am awr ddim yn ansicr os oedd hi’n mynd i gael trawiad ar y galon, oherwydd ei bod hi’n anymatebol,” meddai.

Ers hynny, mae Ms Egan wedi troi at y cyfryngau cymdeithasol i gynnig ei gwasanaeth i’w chymuned leol yn gofyn i bobl gysylltu â hi os oes angen trafnidiaeth mewn argyfwng.

“Dyw rhai pobl ddim gyda mynediad at gar, mae rhai pobl yn newydd i ardal, felly dwi wedi nodi fy rhif ffôn.

“Os oes angen i bobl fynd i’r ysbyty, jyst er mwyn i bobl wybod bod yna rywun ar gael i’w cludo nhw, dwi’n hapus os mai fi yw’r person hwnnw,” meddai.

‘Oedi’

Dywedodd Ms Egan fod pobl wedi dweud wrthi hi na ddylai hi orfod gwneud hyn, ond mae hi eisiau helpu mewn rhyw ffordd. Fodd bynnag, fe wnaeth hi bwysleisio pwysigrwydd ffonio 999 yn gyntaf mewn argyfwng.

Mewn ymateb i gynnig Ms Egan, dywedodd Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Jason Killens: “Rydym yn ddiolchgar i unrhyw un yn y gymuned sydd yn cynnig cymorth i’r rhai mewn angen.

“Byddem o hyd yn annog unrhyw un sydd ag anafiadau neu salwch difrifol i’n ffonio ni ar 999. Mae’r pwysau ar ofal brys ac argyfwng wedi bod yn bwnc llosg am sawl mis erbyn hyn.

“Mae hynny’n arwain at oedi yn ein hambiwlansys argyfwng wrth drosglwyddo cleifion yn yr adran frys, a’n hanallu i ymateb i gleifion yn y gymuned - ac wrth gwrs, mae’n ddrwg iawn gennym am hyn.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.