Newyddion S4C

Milwyr

Un o bob 25 yng Nghymru a Lloegr yn gyn-aelodau o'r lluoedd arfog

NS4C 10/11/2022

Mae data newydd o Gyfrifiad 2021 yn dangos bod un o bob 25 oedolyn yng Nghymru a Lloegr yn gyn-filwyr gyda'r lluoedd arfog.

Roedd yr awdurdodau lleol â'r gyfran uchaf o gyn-filwyr yn cynnwys Conwy (5.9%) yng Nghymru, a Gosport (12.5%), Gogledd Kesteven (10.2%) a Swydd Richmond (9.5%) yn Lloegr.  

Roedd cyfran cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn uwch yng Nghymru (4.5% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd, 115,000) nag yn Lloegr (3.8%, 1.7 miliwn).  

Am y tro cyntaf yn hanes y Cyfrifiad, fe gasglodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol wybodaeth am boblogaeth y cyn-filwyr sydd naill ai wedi gwasanaethu yn y lluoedd yn llawn amser, yn y lluoedd wrth gefn, neu yn y ddau lu yn y gorffennol. 

Roedd 1.85 miliwn o bobl yng Nghymru a Lloegr wedi nodi eu bod wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol (3.8% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd), gyda mwy na thri chwarter yn dweud eu bod wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y gorffennol. 

Yn Lloegr, y rhanbarthau â'r gyfran uchaf o gyn-filwyr oedd De-orllewin Lloegr (5.6%, 317,000 o bobl) a Gogledd-ddwyrain Lloegr (5.0%, 109,000 o bobl).

Llundain oedd â'r gyfran isaf o gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig.

Cafodd y cwestiwn newydd ei gyflwyno yn y cyfrifiad am y tro cyntaf i gefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog. 

“Am y tro cyntaf, mae ein data yn gallu dangos maint gwirioneddol ein cymuned lluoedd arfog, sy'n wybodaeth hanfodol er mwyn helpu i ddarparu cefnogaeth a gwasanaethau lle mae eu hangen fwyaf,” meddai Syr Ian Diamond, yr Ystadegydd Gwladol.

“Mae cyfran fawr o'n cyn-filwyr yn byw ger sefydliadau milwrol, neu wedi'u lleoli gerllaw, gan awgrymu eu bod yn tueddu i aros yn yr un ardaloedd ar ôl iddynt adael y lluoedd arfog.  

“Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn dysgu hyd yn oed mwy am ein cyn-filwyr wrth i ragor o ddata'r cyfrifiad gael eu rhyddhau, a fydd yn cael effaith enfawr ar bersonél y gwasanaeth, cyn-filwyr a'u teuluoedd.” 

Dywedodd y Gweinidog dros Faterion Cyn-filwyr, Johnny Mercer AS: “Mae'r llywodraeth yn ymrwymedig i sicrhau mai'r Deyrnas Unedig yw'r lle gorau yn y byd i'n holl gyn-filwyr.

“Ond ni fyddwn yn cyflawni hynny heb wybod faint o gyn-filwyr sydd, ble maen nhw a pha heriau sy'n eu hwynebu.

“Nawr rydym yn gwybod, ac rwy'n annog holl gyn-filwyr y Deyrnas Unedig i gefnogi hyn drwy gwblhau ein harolwg cyn-filwyr newydd fel y gallwn deilwra ein cymorth a gwasanaethu cyn-aelodau'r lluoedd arfog a'u cymunedau yn well.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.