Newyddion S4C

Newyddion S4C

Codiad cyflog a chytundebau newydd i feddygon teulu

NS4C 28/10/2022

Fe fydd meddygon teulu yng Nghymru yn derbyn codiad cyflog o 4.5% a chytundebau newydd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd cytundeb cyflog newydd ar gyfer yr holl staff sy’n gweithio ym maes ymarfer meddygol, gyda'r bwriad o leihau’r baich gweinyddol a'u galluogi i ganolbwyntio ar ddarparu gofal ansawdd uchel mewn cytundebau o 2023 ymlaen medd y llywodraeth.

Fe fydd y cytundeb yn cynnwys codiad cyflog o 4.5% i feddygon teulu a holl staff sy’n gweithio ym maes ymarfer meddygol.

O fis Ebrill 2023 ymlaen, bydd safonau mynediad i gleifion yn orfodol i’w cyflawni a’u cynnal fel rhan o’r contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol.

Y gobaith yw y bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws i bobl gael mynediad at apwyntiadau meddyg teulu.

Bydd y Contract Unedig newydd yn destun ymgynghoriad yn ystod gwanwyn 2023 gyda’r bwriad o’i roi ar waith yn hydref 2023.

Y bwriad yw symleiddio’r trefniadau presennol i sicrhau bod meddygon teulu a’u timau yn gallu canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i gleifion.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan: “Rydym yn cydnabod bod angen gwneud mwy o hyd i wella mynediad at feddygfeydd a bydd y contract newydd hwn yn mynd peth o’r ffordd i fynd i’r afael â hynny. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn parhau i wynebu heriau o ran cael mynediad at eu meddygfa, mae angen datrys hynny a byddwn yn sicrhau ein bod yn parhau i geisio gwella.

"Wrth symud ymlaen, bydd contract newydd, symlach yn dileu unrhyw fiwrocratiaeth ddiangen ar gyfer ymarferwyr cyffredinol a’u timau yn ogystal ag atgyfnerthu’r safonau yr ydym yn disgwyl i bractisau gadw atynt wrth weithredu – gyda mynediad i gleifion yn rhan hanfodol o’r safonau hynny.

Ym mis Ebrill flwyddyn nesaf, byddaf yn nodi mwy o fanylion am sut bydd y contract newydd yn gweithio.”

'Lleihau biwrocratiaeth'

Dywedodd Dr Gareth Oelmann, Cadeirydd Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru: “Mae darparu mynediad i gleifion at wasanaethau yn seiliedig ar angen clinigol wrth wraidd y cytundeb contract hwn, gyda mwy o bwyslais ar fesurau iechyd ataliol.

“Rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau’r cytundeb gorau posibl ar gyfer practisau ymarferwyr cyffredinol yng Nghymru yn y sefyllfa bresennol. Bydd ailstrwythuro’r trefniadau tâl cytundebol yn symleiddio pethau ac yn lleihau biwrocratiaeth. Bydd hefyd yn creu sicrwydd o ran ffrydiau incwm i bractisau, ar adeg pan fo hyfywedd llawer ohonynt wedi bod yn ansicr.

Dywedodd Nicola Prygodzizc, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Mae maint y newid sy’n cael ei wneud yn uchelgeisiol ac yn dyst i ymrwymiad pob parti i leihau biwrocratiaeth a gwella gwasanaethau i bobl yng Nghymru.

"Bydd y cytundebau ehangach, gan gynnwys yr ymrwymiadau ar y cyd i weithredu gwaith mewn meysydd allweddol, yn ein galluogi i barhau i weithio’n agos gyda’r proffesiwn a’n rhanddeiliaid i gefnogi cynaliadwyedd y gwasanaeth yn yr hirdymor.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.