Y Frenhines yn agor tymor y Chweched Senedd yn swyddogol

Y Frenhines yn agor tymor y Chweched Senedd yn swyddogol

Newyddion S4C 14/10/2021

Mae'r Senedd wedi'i agor yn swyddogol ar gyfer ei chweched tymor yn ddiweddarach ddydd Iau.

Mae’r digwyddiad yn arfer cael ei gynnal yn fuan ar ôl etholiad, ond oherwydd y pandemig cafodd ei ohirio yn dilyn etholiad mis Mai 2021.

Y Frenhines oedd yn agor y Senedd yn swyddogol ynghyd â Thywysog Cymru a Duges Cernyw.

Yn ystod yr agoriad ym Mae Caerdydd, roedd y Frenhines, y Llywydd Elin Jones a’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn gwneud areithiau yn siambr y Senedd.

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys perfformiadau gan bobl o bob cwr o Gymru yn fyw ac ar-lein.

Roedd rhai o "arwyr" y pandemig hefyd wedi cael gwahoddiad, ar ôl cael eu henwebu gan eu Haelod o'r Senedd leol fel cydnabyddiaeth o'u cyfranogiad i'w cymuned. 

Ymhlith y rhain mae'r rhedwr marathon Ian Turner, gwirfoddolwyr o Aberconwy a Alison Round, fu'n arwain grŵp gwnïo yn y Fflint i greu mygydau i weithwyr  y GIG. 

Dywedodd datganiad gan Senedd Cymru fod y perfformiadau sy’n rhan o’r digwyddiad yn “tynnu sylw at bwysigrwydd lleisiau pobl wrth lunio democratiaeth yng Nghymru” gan “gynrychioli gobeithion a dyheadau’r Chweched Senedd.”

Byddant yn cynnwys cerdd gan Fardd Plant Cymru, Gruffudd Owen, cân gan sefydliad sy’n codi proffil lleisiau Du yng Nghymru, Tân Cerdd a pherfformiad gan gôr Opera Ieuenctid WNO am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig.

Roedd teulu a gyrhaeddodd Cymru yn ddiweddar ar ôl ffoi o'r Taliban yn Afghanistan hefyd yn bresennol yn y digwyddiad.

Dywedodd Llywydd y Senedd, Elin Jones AS: “Rydym ni i gyd wedi wynebu 18 mis na welwyd eu tebyg o’r blaen.

“Gyda’n gilydd rydym yn dechrau sesiwn y Senedd newydd hon â gobaith ac agwedd benderfynol.

“Heddiw, yn y digwyddiad i nodi Agoriad Swyddogol ein Senedd, rydym ni’n dathlu nid yn unig y Senedd ond y cymunedau amrywiol ledled Cymru y mae eu lleisiau’n cael eu cynrychioli oddi mewn i’r waliau hyn,” ychwanegodd.

'Pobl yng Nghymru gyda llawer i fod yn falch ohono'

Yn ystod ei haraith, dywedodd y Frenhines: “Llywydd, Prif Weinidog ac aelodau’r Senedd, mae’n bleser bod yma gyda chi heddiw.

“Ac rydw i’n llongyfarch chi ar eich etholiad diweddar. Rydych chi wedi cael eich galw fewn i fod yn llais i bobl Cymru.

“Pan oeddwn ni yma tro diwethaf, pum mlynedd yn ôl yn 2016, nes i nodi y byddai’r pumed tymor yn y Senedd cychwyn datblygiad newydd o ran datganoli yng Nghymru.

“Ers hynny, mae mesurau pellach wedi eu cymryd i gryfhau adeiladwaith eich democratiaeth seneddol.

“Rydych chi’n ymestyn i bob cenhedlaeth yng Nghymru drwy eich gwaith ac yn cynnig cyfle i glywed lleisiau pobl ifanc i allu neud gwahaniaeth i waith y Senedd.

“Rwyf wedi siarad yn ddiweddar am sut mae’r cyfnod diweddar wedi dod â ni yn agosach at ein gilydd.

“Mae gennym lot i ddiolch i’r rhai sydd wedi camu ymlaen i wynebu’r sialensiau yn ystod y deunaw mis diwethaf – o weithwyr rheng flaen i wirfoddolwyr, sydd wedi gwneud cymaint i’w cymunedau.

“Maen nhw’n esiampl wych o ysbryd y Cymry.

“Mae pobl yng Nghymru gyda llawer i fod yn falch ohono.

“Mae yna heriau o’n blaenau ac wrth i chi weithio a’ch gilydd i hybu lles pobl yng Nghymru ac i gefnogi’r ymdrech am adferiad.”

'Gennym yr anrhydedd a’r cyfrifoldeb i warchod ein democratiaeth'

Fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ddiolch y Frenhines am ei hymweliad.

Dywedodd: “Fel y Prif Weinidog, gai gychwyn drwy ddweud ei bod hi’n bleser eich croesawu chi Eich Mawrhydi i agor chweched sesiwn y Senedd.

“Diolch i chi am eich geiriau caredig. Ga i ddiolch i chi am eich cefnogaeth tuag at y Senedd ers iddo gael ei agor am y tro cyntaf yn 1999.

“A hefyd diolch i chi am y gwasanaeth i chi wedi rhoi dros y blynyddoedd."

Ychwanegodd Mr Drakeford fod y Senedd yn wynebu "heriau" yn y blynyddoedd i ddod yn sgily  pandemig. 

“Yn y blynyddoedd i ddod, dwi’n siŵr y gwnawn ni ddadlau ac anghytuno ar beth sydd yn bwysig i Gymru," eglurodd. 

“Ond wastad yn y Senedd yma, yn canolbwyntio ar beth sydd yn bwysig i’r bobl rydym yn cynrychioli.”

“Nawr rydym yma yn chweched tymor y Senedd yng nghysgod y coronafeirws – pandemig sydd wedi creu gymaint o alar i lawer o deuluoedd ar draws Cymru.

“Ar yr un pryd, rydym wedi gweld y gorau o Gymru, ein gofal iechyd a chymdeithasol, ein gweithwyr siopau, athrawon, yr holl weithwyr gwasanaethau cyhoeddus, busnesau a gwirfoddolwyr.

“Mae eu gwaith called ac ymroddiad wedi cyfrannu at gadw Cymru’n agored yn ystod cyfnod anodd iawn.

“Wrth i ni edrych ymlaen o’r pandemig, rydym yn cydnabod bod gennym llawer iawn o heriau.

“I ddelio gyda nhw, naw ni ddefnyddio ein holl bwerau i hybu ffyniant, cydraddoldeb a lles.

“Fel cynrychiolwyr etholedig, mae gennym yr anrhydedd a’r cyfrifoldeb i warchod ein democratiaeth, i hybu lles ein pobl, a hybu'r prydferthwch naturiol y wlad rydym yn mor lwcus i alw’n adref.”