Newyddion S4C

Barnwr: Cyngor Gwynedd wedi ymddwyn yn 'anghredadwy' yn achos Neil Foden

15/05/2024
Neil Foden

Bydd adolygiad annibynnol yn cael ei gynnal o'r modd y deliodd Cyngor Gwynedd ag achos Neil Foden, wedi i farnwr ddisgrifio ymddygiad yr awdurdod fel "anghredadwy."

Wedi i'r llys gael y cyn-bennaeth yn euog o 19 trosedd yn erbyn plant yn Llys y Goron yr Wyddgrug, dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands ei bod yn "anhygoel fod Foden wedi gallu parhau i droseddu" wedi i gŵyn gael ei gwneud amdano yn 2019. 

Roedd athro wedi mynegi pryder wrth bennaeth addysg y sir ar y pryd, Garem Jackson, am "agosatrwydd" Neil Foden at rhai plant.

Ond dywedodd Mr Jackson mai'r cwbl roedd o wedi ei wneud mewn ymateb  oedd cael "gair anffurfiol" gyda Mr Foden a'i "gynghori". 

Ni chafodd cofnod o'r sgwrs ei chadw. Dywedodd Mr Jackson wrth y llys wrth gael ei holi fel tyst at 30 Ebrill ei fod wedi cael cyngor gan swyddog arall "nad oedd angen ymchwiliad ffurfiol" i ymddygiad Mr Foden.

Dywedodd y barnwr: "Pan gafodd pryderon gwirioneddol eu codi ynglŷn â'r diffynydd gyda'r cyngor sir, fe gafon nhw eu gwrthod i bob pwrpas.

"Rydym bellach yn gwybod ei fod wedi parhau i droseddu. Mae hynny'n achos pryder gwirioneddol."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd ddydd Mercher eu bod yn croesawu dyfarniad y llys.

"Rydym wedi ein brawychu gan natur y troseddau a gyflawnwyd ac yn gwerthfawrogi ac yn edmygu’r dewrder a’r gwydnwch rhyfeddol mae’r dioddefwyr a’u teuluoedd wedi arddangos drwy gydol y broses. Rydym yn ddiolchgar iddynt ac mae ein meddyliau gyda hwy ar yr amser anodd hwn." 

Dywedodd y cyngor eu bod eisiau diolch i ddisgyblion, teuluoedd a staff am eu cydweithrediad wrth i’r Heddlu gynnal eu hymchwiliadau.

"Rydym yn ymwybodol iawn y gallai canlyniadau’r achos difrifol hwn achosi straen a gofid pellach i ddisgyblion. Oherwydd hyn, bydd y trefniadau bugeiliol a roddwyd mewn lle ar ddechrau’r achos troseddol yn parhau.   

“Ers dechrau’r achos, mae Cyngor Gwynedd wedi cydweithio’n agos â Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau fod Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn cael eu dilyn yn llawn. 

“Nawr fod y broses droseddol wedi dod i ben, bydd y gwaith o adolygu a sefydlu pa wersi sydd i’w dysgu o’r achos yn dechrau. Oherwydd natur ddifrifol yr achos, mae penderfyniad wedi ei wneud i gynnal adolygiad annibynnol yn unol â chanllawiau Adolygu Ymarfer Plant cenedlaethol. Mae union ffurf yr adolygiad hwnnw yn derbyn sylw ar hyn o bryd." 

'Argymhellion'

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd ymchwiliad annibynnol yn dilyn troseddau rhyw Neil Foden.

“Bydd Adroddiad Ymarfer Plant yn cael ei gomisiynu gan y Bwrdd Rhanbarthol Diogel Plant pan fydd yr achos llys yn dod i ben," meddai llefarydd.

“Bydd yr adroddiad hwn, fydd wedi’i arwain gan ymchwilwyr annibynnol, yn ystyried cysylltiad asiantaethau priodol, yn adnabod dysg, ac yn gwneud argymhellion i wella dyfodol ymarfer diogelu plant.”

Mae Adroddiad Ymarfer Plant yn cael ei gynnal mewn achosion lle mae’n hysbys, neu fod yna amheuaeth bod plentyn wedi cael ei gam-drin neu ei esgeuluso.

Mae adroddiadau o’r fath wedi cael eu cynnal yn y gorffennol ar gyfer straeon mawr, er enghraifft yn dilyn marwolaeth Logan Mwangi. 

Dywedodd yr Aelod o Senedd Cymru dros etholaeth Arfon, Siân Gwenllian bod "pawb wedi dychryn" o glywed natur y troseddau a gyflawnwyd "ac yn teimlo dros y plant oedd wedi eu gorfodi i ail-fyw’r profiadau hunllefus".

"Rwy’n falch y bydd y Cyngor yn cynnal adolygiad annibynnol," meddai.

"Byddaf yn cyfarfod efo swyddogion i ddeall union natur yr adolygiad hwnnw ac yn chwilio am sicrwydd y cynhelir ymchwiliad trwyadl yn cael ei arwain gan rai fydd yn gwbl annibynnol o’r Cyngor. 

"Gyda’r broses droseddol wedi dod i ben, mae’n bryd i’r gwaith o sefydlu pa newidiadau sydd eu hangen ddechrau ar unwaith."

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan gynnwys yr erthygl hon mae cymorth ar gael yma.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.