Newyddion S4C

‘Dim cyfleusterau i dwristiaid Gwynedd heb dreth twristiaeth,’ medd Arweinydd y Cyngor

‘Dim cyfleusterau i dwristiaid Gwynedd heb dreth twristiaeth,’ medd Arweinydd y Cyngor

Y Byd ar Bedwar 20/06/2022

Mae Arweinydd Cyngor Gwynedd, Dyfrig Siencyn, wedi dweud nad oes modd darparu cyfleusterau i ymwelwyr heb godi treth dwristiaeth yn y sir. 

Bydd treth ar gyfer ymwelwyr sy’n aros dros nos yn cael ei ystyried fel rhan o ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru yn yr hydref. 

Mae’r syniad wedi’i groesawu gan rai, ond mae eraill yn y diwydiant lletygarwch wedi rhybuddio y gallai fod yn ddinistriol i fusnesau. 

Mewn cyfweliad gyda rhaglen materion cyfoes, Y Byd ar Bedwar, fe ddywedodd Mr Siencyn “na ddylai trethdalwyr Gwynedd orfod talu am ddarpariaeth ar gyfer ymwelwyr”.

“Byddwn ni’n methu ȃ darparu’r adnoddau ar gyfer isadeiledd i gyfarch y broblem,” meddai. 

“Dyna yw’r gwirionedd. Pan ‘da ni’n gorfod gwasgu ar ein cyllideb, mae ganddon ni ddewisiadau anodd iawn, iawn.”

Y llynedd, fe lwyddodd Ardal Llechi Gogledd Orllewin Cymru i ennill statws Safle Treftadaeth y Byd Unesco, gan ymuno a’r 32 safle arall yn y Deyrnas Unedig. 

Cyn pandemig COVID-19, daeth 7.8 miliwn o ymwelwyr i’r ardal yn 2019 - yn ôl ffigyrau gan y cyngor sir - ac roedd hyn yn gynnydd o 11.6% ar y flwyddyn flaenorol. 

Yn yr hydref bydd Llywodraeth Cymru’n ymgynghori ar dreth twristiaeth lle byddai’n rhaid i ymwelwyr dalu ffi ychwanegol i aros dros nos. Y bwriad yw creu elw fyddai’n helpu awdurdodau lleol i dalu am waith cynnal a chadw mewn llefydd, fel traethau a thoiledau. 

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi datgelu eto beth fyddai cost y treth twristiaeth - ond mae’r dreth yn cael ei defnyddio ar draws y byd. 

Mae Eric Baylis yn gwirfoddoli gyda Grŵp Pentref Taclus Llanberis ac yn credu nad yw talu treth dwristiaeth yn gofyn llawer ar ymwelwyr.

“Dydi o ddim yn mynd i gostio ‘mond ffracsiwn o’u gwariant nhw yn y pentre,” meddai. 

“Beth ‘da chi’n ei gael ydy ‘o, ‘da ni’n talu am y gwesty, ‘da ni’n talu i iwso’r cyfleusterau twristiaeth sydd yma.’ Ond mae rhyw buntan y noson yn ddim byd nac’dy?”

Wrth siarad gyda rhaglen Y Byd ar Bedwar, dywedodd Mr Baylis ei fod yn dod ar draws carthion dynol bron i bob penwythnos yn y pentref y tu fas i’r toiledau cyhoeddus.

Mae e’n dweud byddai agor y toiledau 24 awr y dydd yn datrys y broblem hon, ac y gallai’r elw o’r dreth gael ei ddefnyddio i dalu am wasanaethau fel hynny.

Ond nid yw pob gweithiwr yn croesawu codi ffi ychwanegol ar ymwelwyr sy’n aros dros nos. 

Mae Marian Williams yn un o 18,000 sy’n cael ei chyflogi gan sector dwristiaeth Gwynedd, ac yn ofni bydd y newid yn rhoi pwysau ychwanegol ar ei busnes

“Ma ‘na fwy o waith papur, ac wedyn mae pobl yn teimlo, ‘wel, na mae Cymru eisiau tynnu mwy o bres allan ohonom ni, wel nawn ni aros yn Lloegr,’” meddai. 

“So, dwi’m yn meddwl ei bod hi’n amser da i wneud dim byd extra wan de.”  

Y Byd ar Bedwar, S4C nos Lun 20 Mehefin am 20.00

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.