Ffoadur o Chile fydd Comisiynydd Plant newydd Cymru

NS4C 10/01/2022

Menyw ddaeth i Gymru o Chile yn blentyn i ffoaduriaid fydd Comisiynydd Plant newydd Cymru.

Bydd Rocio Cifuentes yn dechrau yn y rôl ym mis Ebrill 2022 pan fydd cyfnod Sally Holland yn dod i ben.

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am hyrwyddo a diogelu hawliau plant, a sicrhau bod polisïau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru o fudd i blant a phobl ifanc.

Ar hyn o bryd Ms Cifuentes yw prif weithredwr Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST), sef y prif sefydliad sy’n rhoi cymorth i gymunedau du, Asiaidd a lleiafrifol ethnig eraill yng Nghymru.

Mae Ms Cifuentes eisoes wedi derbyn sawl gwobr am ei gwaith yn y maes.

Ganwyd Ms Cifuentes yn Chile, ac fe ddaeth i Gymru yn un oed gyda’i rhieni fel ffoaduriaid gwleidyddol.

Bu’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caergrawnt, gan astudio Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol cyn ymgymryd â Gradd Meistr mewn Ymchwil Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe.

Bu’n arwain EYST ers ei sefydlu yn 2005. Cyn hynny, bu’n gweithio i Gyngor Cyrff Gwirfoddol Lleadrifol Ethnig Cymru, Prosiect Pobl Ifanc Sengl Digartref Abertawe, Coleg Gwŷr a Phrifysgol Abertawe.

Mae’r penodiad yn dilyn argymhelliad gan banel trawsbleidiol o Aelodau’r Senedd, a oedd hefyd yn cynnwys plant a phobl ifanc o wahanol ardaloedd ar draws Cymru.

Image
Plant yn darllen
Rôl y comisiynydd yw hyrwyddo a diogelu hawliau plant

Dywedodd Rocio Cifuentes: “Mae cael fy mhenodi’n Gomisiynydd Plant Cymru yn fraint ac anrhydedd o’r mwyaf. Mae rôl y Comisiynydd nawr cyn bwysiced ag y bu erioed, wrth i ni gyflawni ar gyfer y genhedlaeth o blant sydd wedi byw dan gysgod Covid-19.

"Rwy’n ymrwymo heddiw i sicrhau bod llais, safbwynt a dyfodol holl blant a phobl ifanc Cymru wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud.”

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: “Mae rôl Comisiynydd Plant Cymru yn un hynod bwysig – mae’r pandemig wedi amharu’n ddifrifol ar fywydau plant. Bydd y rôl yn helpu i lunio’r dyfodol i genhedlaeth o blant y mae’r coronafeirws wedi bod yn rhan enfawr o’u bywydau.

"Dyma pam ei bod mor bwysig parhau i gael llais cryf, fel bod rhywun yn eiriol dros blant ac yn cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau."

“Hoffwn dalu teyrnged i Sally Holland am ei holl waith fel Comisiynydd Plant. 

"Mae Sally Holland wedi gwneud cyfraniad aruthrol i genhedlaeth o blant yng Nghymru, a fydd yn parhau am gyfnod hir iawn."

“Nawr, yn fwy nag erioed o’r blaen, mae’n rhaid i’n penderfyniadau ni, fel Llywodraeth Cymru, adlewyrchu lleisiau plant a phobl ifanc. Rwy’n falch mai Rocio Cifuentes, ein Comisiynydd newydd, fydd yn gwneud y rôl bwysig hon."