Mwy o gyfyngiadau Covid-19 o Ddydd San Steffan

NS4C 22/12/2021

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y bydd mwy o gyfyngiadau Covid-19 yn dod i rym wedi’r Nadolig.

Bydd Cymru yn symud i fersiwn ddiwygiedig o lefel rhybudd dau o 6:00 ar ddydd San Steffan.

Mae cyfyngiadau yn cael ei ailgyflwyno i fusnesau lletygarwch, gan gynnwys lleoliadau trwyddedig, ac mewn sinemâu a theatrau pan fyddan nhw’n ailagor ar ôl cyfnod y Nadolig.

Bydd newidiadau hefyd i'r rheolau hunan-ynysu yng Nghymru i bobl sydd yn dod i gyswllt ag achos o Covid-19.

Bellach, bydd hawl gan unrhyw un sydd wedi eu brechu'n llawn rhag y feirws a phlant rhwng pump a 17 oed gymryd prawf llif unffordd yn ddyddiol am saith diwrnod yn hytrach na hunan-ynysu.

'Cynnydd sydyn cyn gostyngiad'

Nid oes disgwyl ar hyn o bryd y bydd y cyfyngiadau newydd yn parhau am gyfnod hir iawn, yn ôl y Prif Weinidog.

Pwysleisiodd Mark Drakeford y byddai Cymru yn ail-agor wedi'r Nadolig ond bod angen cymryd gofal.

Dywedodd Mr Drakeford ddydd Mercher bod y data’n awgrymu y byddai “cynnydd sydyn [mewn achosion o Omicron] cyn gostyngiad”.

“Dydyn ni ddim yn siarad am hyn yn mynd ymlaen am fis ar ôl mis," meddai.

Ond fe ychwanegodd y Prif Weinidog: “Os mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod angen gwneud mwy yna dyna y gwnawn ni."

Llywodraeth y DU mewn “cyflwr o barlys” yn eu hymateb i’r data diweddaraf.

“Maen nhw’n gweld y data ond ddim yn barod i weithredu," dywedodd Mr Drakeford.

Mae Boris Johnson wedi dweud nad yw’r dystiolaeth yno ar hyn o bryd i gyflwyno mesurau o’r newydd.

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod wedi addasu ei gynlluniau yntau i ddathlu'r Nadolig eleni gan gwrdd â theulu a ffrindiau ar adegau gwahanol i'w gilydd a bod Nadolig llai yn Nadolig mwy diogel eleni.

Bydd mesurau lefel rhybudd dau yn cynnwys:

 • Gofyniad cyffredinol i gadw pellter cymdeithasol o 2m ym mhob lleoliad sydd ar agor i’r cyhoedd ac ym mhob gweithle, pan fo hynny’n rhesymol.
 • Bydd y rheol chwech o bobl mewn grym pan fydd pobl yn ymgynnull mewn lleoliadau a reoleiddir, megis lletygarwch, sinemâu a theatrau.
 • Bydd angen i bob lleoliad trwyddedig gymryd mesurau ychwanegol i ddiogelu cwsmeriaid a staff, gan gynnwys gwasanaeth gweini wrth y bwrdd a chasglu manylion cyswllt.
 • Bydd gorchuddion wyneb yn ofynnol mewn lleoliadau lletygarwch bob amser heblaw pan fo pobl yn eistedd.
 • Ni fydd digwyddiadau mawr yn cael eu caniatáu o dan do nac yn yr awyr agored.
 • Y nifer mwyaf o bobl a fydd yn cael ymgynnull mewn digwyddiad o dan do fydd 30 a 50 yn yr awyr agored - gan gynnwys mewn cartrefi preifat.
 • Bydd yna eithriad ar gyfer chwaraeon tîm, gan ganiatáu hyd at 50 o wylwyr, ar ben y rhai sy’n cymryd rhan. Bydd yna eithriad hefyd ar gyfer digwyddiadau sy’n cynnwys plant.

Dydd Gwener, cyhoeddwyd mesurau newydd ar gyfer gweithleoedd a siopau – bydd y rhain nawr yn dod i rym Ddydd San Steffan.

Yn ogystal, bydd clybiau nos yn cau Ddydd San Steffan.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno rheolau newydd ar gymysgu rhwng aelwydydd tu hwnt i'r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau mawr.

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau dylir ei dilyn i helpu pobl i ddiogelu ei gilydd:

 • Cyfyngu nifer y bobl sy’n dod i’ch cartref.
 • Os bydd pobl yn ymweld, sicrhau eu bod yn gwneud prawf llif unffordd yn y bore cyn yr ymweliad.
 • Mae cwrdd yn yr awyr agored yn well nag o dan do. Os byddwch yn cwrdd o dan do, gadewch ddigon o awyr iach i mewn i’r ystafell.
 • Gadael bwlch rhwng unrhyw ymweliadau.
 • Cofio cadw pellter cymdeithasol a golchi’ch dwylo.

Bydd £120m ar gael i glybiau nos a busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth y mae’r newid hwn i lefel rhybudd 2 yn effeithio arnyn nhw – dwbl y pecyn £60m newydd a gyhoeddwyd wythnos diwethaf.

Bydd Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi manylion pellach dydd Iau.