Rhybudd y gall Cymru weld 3,200 achos Covid dyddiol erbyn diwedd y mis

NS4C

Mae Prif Weinidog Cymru wedi rhybuddio ei bod hi’n debygol i gyfraddau uchel iawn o Covid-19 waethygu dros yr wythnosau nesaf.

Yng nghynhadledd gyntaf y llywodraeth ers i gyfyngiadau Covid-19 gael eu llacio bron yn llwyr, dywedodd Mark Drakeford “nad yw’r pandemig drosodd eto”.

Gyda'r gyfradd achosion fesul 100,000 o bobl ar gyfartaledd yng Nghymru yn 520, y ffigwr uchaf ers Rhagfryr 2020, mae'r Prif Weindiog wedi dweud y gallai'r sefyllfa fynd o ddrwg i waeth. 

Dywedodd y gallai Cymru weld 3,200 o achosion dyddiol o’r feirws erbyn diwedd y mis.

“Hyd yn hyn, mae'r cynnydd hwn wedi bod dan reolaeth, oherwydd mae ein rhaglen frechu wych wedi helpu i wanhau'r cysylltiad rhwng haint a salwch difrifol.

 “Ond gyda lledaeniad cyflym coronafeirws yn ein cymunedau, mae pwysau pandemig ar y GIG yn cynyddu unwaith eto.”

Prif negeseuon y gynhadledd: 

  • Mae'r llywodraeth yn disgwyl am gadarnhad gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) ar y cynllun brechlynnau atgyfnerthu. Dywedodd Mr Drakeford fod y GIG wedi bod yn cynnal paratoadau ar gyfer dechrau'r cynllun hwnnw o'r foment mae'n cael ei gymeradwyo.
  • Mae'r GIG hefyd yn "barod i fynd" gyda brechlynnau ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 15 oed, gyda disgwyl penderfyniad yr wythnos nesaf. 
  • Cadarnhaodd Mr Drakeford fod y llywodraeth yn ystyried pasbortau brechu - ond na fydd trefniant o'r fath yn ei le ar gyfer gwasanaethau hanfodol. 
  • Cyfnod clo yn yr hydref "ddim yn anochel"; wrth ymateb i gwestiynau gan y wasg, dywedodd Mr Drakeford nad yw rhagor o gyfyngiadau yn anochel, pe bai'r sefyllfa yn gwaethygu.

Y Gwasanaeth Iechyd wedi 'ymlâdd'

Mae 420 o bobl yn yr ysbyty gyda Covid-19 ddydd Gwener, gyda thua 40 o dderbyniadau fesul diwrnod.

Mae hyn bron yn ddwbl y ffigwr o gymharu gydag wythnos yn ôl, a’r ffigwr uchaf ers mis Mawrth.

Dywedodd fod Gwasanaeth Iechyd eisoes dan bwysau, gyda gweithwyr wedi "ymlâdd" ar ôl delio gyda sgil effeithiau'r pandemig am y 18 mis diwethaf. 

Wrth rybuddio y gallai ysbytai weld 100 o dderbyniadau newydd o gleifion Covid-19 y dydd ymhen rhai wythnosau, mae'n annog pobl i gymryd y brechlyn. 

"Rydym yn gwybod nad yw llawer sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty wedi cael eu brechu - ac mae llawer o dan 30 neu'n iau," meddai.
 
"Nid yw byth yn rhy hwyr i gael eich brechu yng Nghymru - felly cymerwch y cam pwysig hwn i amddiffyn eich hun a'ch anwyliaid a chael brechlyn."

Image
Mark Drakeford
Dywedodd y Prif Weinidog ei fod am weld pobl yng Nghymru yn ystyried yn "ofalus" cyn ymweld â theulu a ffrindiau.

Ychwanegodd Mr Drakeford fod disgwyl i'r Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) gadarnhau'r manylion ar gyfer rhoi trydydd brechlyn yn fuan. 

Fe ddywedodd y bydd gwahoddiadau yn cael eu hanfon mor fuan â phosib ar ôl i'r cyhoeddiad gael ei wneud. 

Mae Prif Swyddogion Meddygol y DU hefyd yn trafod brechu pobl ifanc rhwng 12 a 15, meddai, gyda'r disgwyl penderfyniad erbyn wythnos nesaf.