Newyddion S4C

Heddlu - Maes Eisteddfod

‘Bron i un o bob pum heddwas yn bwriadu rhoi’r gorau iddi yn ystod y ddwy flynedd nesaf’

NS4C 11/01/2023

Mae bron i un o bob pump o swyddogion yr heddlu yn bwriadu rhoi'r gorau iddi o fewn y ddwy flynedd nesaf oherwydd morâl isel ac anfodlonrwydd ynghylch cyflog, yn ôl ymchwil.

Mae’r arolwg blynyddol gan Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr (PFEW) yn datgelu nad oes gan 19% o swyddogion a holwyd ddigon o arian i dalu am hanfodion.

Cyhoeddodd y ffederasiwn, sy'n cynrychioli mwy na 130,000 o swyddogion, ganlyniadau yr Arolwg Cyflog a Morâl blynyddol ddydd Mercher.

O'r 36,669 o swyddogion a ymatebodd, dywedodd 18% eu bod yn bwriadu ymddiswyddo naill ai cyn gynted â phosib neu o fewn y ddwy flynedd nesaf.

Y prif resymau oedd morâl (98%), sut mae’r heddlu’n cael eu trin gan y llywodraeth (96%) a thâl (95%).

Dywedodd mwy na phedwar o bob pump (83%) o’r rhai a holwyd eu bod yn “anfodlon” neu’n “anfodlon iawn” ynghylch cyflog.

Dywedodd Ffederasiwn yr Heddlu bod swyddogion wedi wynebu toriad cyflog mewn termau real o fwy nag 20% ers 2010, gan godi i 30% ar gyfer swyddogion ar y lefelau cyflog isaf.

Dywedodd Cadeirydd Cenedlaethol PFEW, Steve Hartshorn: “Mae swyddogion yr heddlu yn cyrraedd y brig ac yn gadael y gwasanaeth gan fod pob elfen o’u cyflog a’u hamodau wedi cael eu herydu’n raddol mewn degawd.

“Mae’r niferoedd uchaf erioed yn ymddiswyddo oherwydd tâl ac amodau annigonol. Rydym yn colli rhai swyddogion eithriadol yn syml oherwydd na allant fforddio aros yn y gwasanaeth, gyda nifer brawychus yn methu fforddio hanfodion misol.

“Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 8,117 o swyddogion heddlu wedi gadael y gwasanaeth yng Nghymru a Lloegr yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2022 – y nifer uchaf ers dechrau cadw cofnodion tebyg. Mae o leiaf 1,800 o’r swyddogion hynny a ymunodd o dan Raglen Ymgodiad y Llywodraeth eisoes wedi ymddiswyddo’n wirfoddol."

Mae heddluoedd wedi cael cais i recriwtio 20,000 o swyddogion dros gyfnod o dair blynedd a hanner hyd at fis Mawrth 2023.

'Dicter a Dadrithiad'

Mae swyddogion hefyd wedi gorfod cyflenwi ar gyfer gwasanaethau brys eraill yn ystod streiciau diweddar, pan nad oes ganddyn nhw eu hunain yr hawl i gymryd camau diwydiannol.

Ychwanegodd Mr Hartshorn: “Mae canlyniadau ein harolwg yn dangos yn glir y dicter a dadrithiad gan swyddogion heddlu ar draws Cymru a Lloegr.

“Mae llawer wedi rhoi’r gorau i ddisgwyl unrhyw gydnabyddiaeth gan y llywodraeth am eu cyfrifoldebau unigryw a’r cyfyngiadau a osodwyd ar eu hawliau diwydiannol sydd, a dweud y gwir, yn beryglus.

“Mae’n hollbwysig bod y gwasanaeth yn cael buddsoddiad hirdymor, yn hytrach na setliadau un flwyddyn i ddiogelu’r gwasanaeth at y dyfodol. Rhaid i’r llywodraeth wrando a pheidio ag anwybyddu anghenion y gwasanaeth oherwydd nad oes ganddyn nhw’r hawl i streicio.”

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref: “Mae plismona yn yrfa heb ei hail ac rydym angen swyddogion i gadw cymunedau’n ddiogel a lleihau trosedd. Rydym yn rhoi'r arian mwyaf erioed i blismona ac yn rhoi'r cymorth, yr hyfforddiant a'r pwerau sydd eu hangen ar swyddogion i fynd i'r afael â throseddau.

“Mae’r llywodraeth yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gyflawni ei haddewid i recriwtio 20,000 o swyddogion heddlu erbyn mis Mawrth 2023. Mae’r mwyafrif llethol o’r recriwtiaid newydd a holwyd yn ddiweddar yn nodi boddhad swydd cadarnhaol ac eisiau aros yn swyddogion am weddill eu hoes waith.”

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.