Newyddion S4C

S4C

'Llwydni eithafol' yn gorfodi mam a’i phlant i gysgu yn eu hystafell fyw

ITV Cymru 09/01/2023

Mae mam a'i phlant ifanc wedi cael eu gorfodi i gysgu yn eu hystafell fyw gan fod llwydi yn “gorchuddio’r tŷ”.

Mae Jodi Evans yn byw yn Abertawe gyda’i phlant, Freya, 3 oed, a Luca, sy’n bedwar mis oed.

Dywedodd Miss Evans, 24, eu bod nhw wedi profi “achos eithafol o lwydni” sydd yn lledaenu ar draws y tŷ. Ac mae hi’n amau bod hyn yn achosi problemau iechyd i’w phlant.

Mae Cyngor Abertawe wedi dweud bod adolygiad wedi cael ei gynnal i benderfynu os oedd angen gwaith ar yr eiddo ar ôl i’r tenant gwyno am y llwydni ar 4 Ionawr.

"Dw i’n gorfod dod â'r plant i lawr y grisiau gan fod yna lwydni yn yr ystafelloedd gwely,” meddai wrth ITV Cymru.

Dywedodd Miss Evans ei bod wedi mynd â'i phlant i'r ysbyty ac at y meddyg teulu sawl gwaith gyda phroblemau anadlu. Er nad oes tystiolaeth bod eu salwch yn gysylltiedig â'r llwydni, mae Miss Evans yn poeni nad yw’n gyd-ddigwyddiad.

"Ers mis Tachwedd, mae’r plant wedi bod yn ôl ac ymlaen i'r ysbyty a’r meddyg teulu gan fod fy mab bellach yn dioddef o asthma ac wedi cael bronciolitis deirgwaith. Mae fy merch wedi gorfod colli mis llawn o ysgol oherwydd ei bod yn ôl ac ymlaen i'r meddygon â heintiau ar y frest a heintiau firaol a phroblemau anadlu” meddai.

"Does gen i ddim problemau gyda fy mrest fy hun, ond dw i wedi bod yn pesychu yn ddidor dros y misoedd diwethaf."

Image
S4C

Dywedodd Miss Evans bod y broblem wedi ei gorfodi i daflu rhai eitemau gwerthfawr y teulu i ffwrdd gan fod llwydni wedi tyfu arnynt. 

"Mae wedi bod yn eithaf gofidus," meddai.

"Roedd yn rhaid i mi daflu teganau fy mab i ffwrdd. Dw i’n poeni bod rhywbeth drwg yn mynd i ddigwydd iddyn nhw.

"Dwi wedi ffonio'r cyngor ac maen nhw wedi dweud eu bod nhw’n mynd i anfon pobl i sortio’r broblem. Gyda'r llwydni, dywedon nhw wrthyf fi i olchi a phaentio drosto. Dwi wedi egluro bod fy mhlant i wedi bod yn sâl ac fy mod i wedi bod yn sâl hefyd."

Ychwanegodd y fam: “Mae’n hunllefus. Dyma fy nghartref ac mae gen i’r problemau yma i gyd.”

“Mae hi gymaint yn waeth gan fod gen i dau o blant ifanc a dydw i ddim yn teimlo eu bod nhw’n saff yn eu cartref nhw eu hunain gan eu bod nhw’n sâl o hyd. Dwi’n ceisio eu cael nhw allan o’r tŷ mor aml â phosib, ond dydy o ddim yn hawdd gyda’r tywydd ond dw i’n ffeindio hi’n anodd jyst yn aros yn y tŷ.

“Mae hi’n bosib arogli’r llwydni, mae hi mor drist bod fy mhlant ddim yn gallu cysgu yn eu gwelyau eu hunain.

“Dwi jyst eisiau i rywun ddod i drwsio’r problemau i gyd. Dwi eisiau i bopeth fod yn iawn. Dwi jyst eisiau i’r jobsys gael eu sortio ac i’m plant fod yn saff.”

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: “Cafodd adroddiad o lwydni eu gwneud gan y tenant ar Ionawr 4 y flwyddyn yma. Rydym wedi cynnal adolygiad o’r eiddo i weld pa waith cynnal a chadw sydd angen ei wneud ar yr eiddo, i geisio lleihau effeithiau anwedd ar yr eiddo.

"Byddwn hefyd yn cynghori'r tenant ar faterion llwydni yn y cartref a sut i reoli llwydni o ganlyniad i anwedd."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.