Newyddion S4C

Dyfodol ansicr i glwb tenis yng Nghaerdydd

Dyfodol ansicr i glwb tenis yng Nghaerdydd

Newyddion S4C 19/12/2022

Mae clwb tenis yng Nghaerdydd yn wynebu dyfodol ansicr gan fod y landlordiaid eisiau datblygu'r tir i adeiladu tai.

Mae gan Glwb Tenis Yr Eglwys Newydd tua 300 o aelodau ac mae'n cael ei ddefnyddio hefyd ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Yn ôl aelodau, byddai colli'r clwb yn cael "effaith fawr" ar y gymuned.

Ond mae'r landlordiaid yn dadlau bod gormod o gostau ynghlwm â'r clwb a'u bod yn gweithio i geisio dod o hyd i safle gwahanol i'r aelodau.

Cafodd y clwb ei sefydlu dros ganrif yn ôl ac maen nhw ar y safle presennol ers 1946.

Cytunwyd ar les 15 mlynedd i'r clwb yn 2021, ond mae yna gymal terfynu yn hwnnw sy'n galluogi'r landlord neu'r tenant i ddod â'r cytundeb i ben yn ystod y cyfnod.

Dydi'r broses gynllunio ddim wedi ddechrau eto, ond os byddai Cyngor Caerdydd yn rhoi caniatâd i'r cais yna fe fyddai'n rhaid i'r clwb adael y safle presennol erbyn tua 2026.

Dywedodd Aled Roberts, ysgrifennydd aelodaeth Clwb Tenis Yr Eglwys Newydd, y byddai colli'r clwb yn cael "effaith fawr", gan ychwanegu: "Mae yna bron i fil o bobol y flwyddyn yn defnyddio'r cyfleusterau ar gyfer chwaraeon ar gyfer cyfarfodydd a phethau cymdeithasol. 

"Mi fysa fo'n golled fawr i'r clwb.  Mi fydda fo'n golygu na fyddai rhai o'r ysgolion lleol yn cael darpariaeth tenis ar gyfer y plant ac mi fysa fo'n golygu bod clwb Yr Eglwys Newydd yn gorfod cau gan fod dim maes o ddigon o safon a maint i'n cynnal ni ar wahân i'r un yma."

Mae'r clwb yn "reit bryderus" am y sefyllfa, meddai, ond yn hyderus y gallan nhw "wneud rhywbeth" am y peth drwy gydweithio gyda'r cyngor ar y cais cynllunio i geisio sicrhau bod y tir yn cael ei warchod.

Mae Tristan Lee yn byw yn lleol ac mae ei fab yn chwarae yn y clwb.  Os byddai'r cynlluniau yn mynd yn eu blaen fe fyddai hynny'n cael "effaith ofnadwy", meddai.

"Mae mor bwysig bod gan blant bethau i wneud, yn enwedig y dyddiau yma.  Bydden i wrth fy modd pe bai gen i rywbeth fel hyn pan o'n i'n cael fy magu."

Ychwanegodd: "Dwi ddim yn gwybod sut y byddai'r isadeiledd lleol yn ymdopi gyda'r traffig.  Byddai ddim yn fy marn i."

Yn ôl rhiant arall, Helen Tayler, byddai trawsnewid y safle yn cael effaith "negyddol iawn" ar ei theulu hi.

"Mae fy mhlant i yn chwarae yma pob wythnos.  Dwi'n aelod fy hun ac wedi chwarae tenis yma am 10, 15 mlynedd.  Ry'n ni'n dod lawr yma yn aml fel teulu i chwarae."

Mae'r landlordiaid wedi etifeddu'r tir ac yn dweud eu bod yn dymuno datblygu'r safle yn rhannol oherwydd y costau uchel.

Roedd yna gynlluniau  i adeiladu tai yno yn 1940, ond cafodd y rheiny eu hatal oherwydd y rhyfel.

Mewn datganiad, dywedodd y landlordiaid: "Cafodd y tir y ry'n ni wedi etifeddu gan ein tad-cu a'n hen-dad-cu ei brynu ganddo yn 1932 ac y fo wnaeth adeiladu St Francis Road (stryd gyfagos).  Yn 1946 fe wnaeth y clwb tenis rhentu rhan o'i dir ar ôl gorfod gadael eu hen safle.

"Yn 2021, cytunwyd ar les 15 mlynedd oedd yn cynnwys tri chymal terfynu - y cyntaf yn 2026.  Mae'r rhent isel, sydd wedi bod yr un fath ers 10 mlynedd, a'r costau cyfreithiol uchel yn aneconomaidd ac nid yw'n rhywbeth ry'n ni eisiau ei basio ymlaen i'n pedwar o blant.

"Mae yna gynlluniau ar gyfer datblygu chwaraeon yn Yr Eglwys Newydd ac ry'n ni'n ceisio dod o hyd i safle gwahanol i'r clwb a byddwn yn annog aelodau i ystyried hynny."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.