Newyddion S4C

Cyngor Sir Ddinbych i agor pwynt gwefru ceir trydan mwyaf Cymru

Cyngor Sir Ddinbych i agor pwynt gwefru ceir trydan mwyaf Cymru

Newyddion S4C 28/10/2022

Mae Cyngor Sir Ddinbych ar fin agor yr hwb gwefru ceir trydan mwyaf yng Nghymryu, a hynny yn Y Rhyl.

Bydd gan yr hwb y gallu i wefru 36 o gerbydau ar y tro, a'r gobaith ydy y bydd yn agor fis nesaf.

Yn ôl y cyngor, fe all fod o ddefnydd mawr i bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd, ac yn gam pwysig yn y frwydr i leihau ôl troed carbon.

Mae na mwy o geir trydan ar y ffyrdd erbyn hyn, ac un o’r rhai cyntaf i gael un yn y gogledd oedd Richard Wyn Huws, perchennog bwyty Gwinllan Pant Du.  

Mae ganddo baneli solar ar y to sy’n golygu ei fod yn gallu gwefru ei gar ei hun a chwsmeriaid sydd yn dod yno. Dywedodd Richard ei fod wrth ei fodd yn gyrru ei gar.

"Mae’n nghar i yn saith mlwydd oed mis yma a dwi wedi mwynhau bob munud o’i ddreifio fo a dweud y gwir wrtha chi.

"Doedd na ddim llawer o gwmpas saith mlynedd yn ôl… dwi’n dal i gael yr un wefr o ddreifio y car rwan hyn ag ers saith mlynedd yn ôl."

Gobaith Cyngor Sir Ddinbych ydy y bydd yr hwb gwefru ceir trydan maen nhw’n ei sefydlu ger maes parcio gorllewin stryd Kinmel yn Y Rhyl, yn denu mwy o dwristiaid i’r dref glan môr.

Image
parcio trydan Rhyl

Mae’r Cynghorydd Emrys Wynne yn llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych a dywedodd wrth Newyddion S4C: "De ni’n sefydlu hwb gwefru ceir trydan yma’n Y Rhyl a mae hynny er mwyn diwallu y galw sy’n bod ar hyn o bryd ac a fydd yn cynyddu dros y blynyddoedd nesa 'ma.

"Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyhoeddi datganiad o argyfwng hinsawdd nôl yn 2019 a mae o’n rhan o’r ymateb i’r galw hwnnw am leihau carbon i lefel sero erbyn 2030. Fydd o’n gyfle i’r rhai hynny sy’n teithio yma a gwefru eu ceir tra ma nhw’n aros yn y dref… cyfle iddyn nhw ddod yma a defnyddio’r adnoddau fydd genym ni yma a wedyn gwybod fedran nhw gyrraedd yn ddiogel am adref pan ddaw hi’n amser iddyn nhw droi tua thre".

Costau ynni

Mae Gari Wyn, perchennog Ceir Cymru ym Methel ger Caernarfon, yn amau bod ceir trydan wedi chwythu eu plwc, a cheir hydrogen yw'r dyfodol. 

"Y gwir amdani, allan o gant o geir genom ni yma ar hyn o bryd, rhyw ddau gar trydan sydd genym ni. 'De ni wedi torri lawr yn arw arnyn nhw yn enwedig yn wyneb yr argyfwng egni ar hyn o bryd.

"Os gweithiwch chi allan… er engrhaifft y car Huandai Kona, base chi’n prynu’r car yma mewn trydan, nid £16,500 fydde fo ond £22,000….tase chi’n edrych ar y costau rhedeg cyfartalog dros flwyddyn sa’n costio deuddeg cant i chi redeg hwn… se’n costio ella naw cant i redeg car trydan."

"Rwan, sut ydach chi’n arbed y £6,000 na 'de chi byth yn mynd i’w gael o’n ôl oni bai bod ganddoch chi solar panels sydd wedi costio rhyw £5,000 ar eich tŷ a bo' chi mewn ffordd, yn berson cefnog efo drive.

"Y gwir amdani ydy yng Ngogledd Cymru, cyfran fechan iawn iawn o’n prynwyr ni sy’n mynd i allu mynd i mewn i’r farchnad yma am hir iawn i ddod eto. Fy marn bersonol i ydy mai’r unig ffordd ymlaen ydy ceir hydrogen a mae angen i wleidyddion sylweddoli bod yn rhaid iddyn nhw wneud yr ymchwil a rhoi y buddsoddiad i mewn i’r sector yma."

Ond yn Y Rhyl mae’r Cynghorydd Emrys Wynne yn credu bod na ddyfodol i’r hwb gwefru trydan yno.

"'De ni’n sôn yma am ynni adnewyddol a’r gobaith ydy y bydd y math yma o ddarpariaeth yn galluogi pobl i ddefnyddio ynni adnewyddol fydd yn cael ei gynhyrchu gobeithio maes o law drwy system solar ac ati er mwyn gwefru batris ac ati," meddai.

"Ac wrth wneud hynny byddwn ni’n gallu cadw’r prisiau i lawr i lefel fydd yn fwy derbyniol gobeithio i'r lleol na gorfod cysylltu gyda’r grid cenedlaethol."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.