Newyddion S4C

Siarad Cymraeg / Bathodyn / Comisiynydd y Gymraeg

Y Gymraeg yn cael ei thrin yn 'llai ffafriol' na'r Saesneg mewn 50% o hysbysiadau swyddi

NS4C 28/10/2022

Mae'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg mewn hanner hysbysiadau swydd, yn ôl adroddiad newydd.

Mae'r adroddiad gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn dangos bod 10% o’r siaradwyr Cymraeg a gafodd eu holi yn dewis peidio â defnyddio’r Gymraeg oherwydd diffyg argaeledd gwasanaethau yn yr iaith.

Dywed Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, Gwenith Price, ei bod hi hefyd yn pryderu am y maes recriwtio swyddi.

Serch hynny, mae 32% o bobl yn dweud bod y cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau dyddiol wedi cynyddu.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi cynnydd yng ngallu sefydliadau i ddarparu gwasanaeth Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r Dirprwy Gomisiynydd yn cydnabod bod y pandemig wedi effeithio ar allu cyrff i gwrdd â'r safonau disgwyliedig ond bod angen i'r sefyllfa newid erbyn hyn.

“Does dim dwywaith fod cyrff wedi wynebu heriau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae hynny’n wir yn enwedig yn y sector iechyd," meddai.

"Ond mae angen i’r sector hwn yn benodol ystyried sut mae am gwrdd â gofynion y safonau gan fod ein canfyddiadau yn dangos ei fod yn perfformio’n sylweddol waeth na sectorau eraill.

“Mae’n angenrheidiol, os yw’r sefyllfa am wella, bod cydymffurfio gyda safonau’r Gymraeg yn cael lle blaenllaw yn y strategaeth ail godi.”

Daeth cadarnhad yn ddiweddar mai Efa Gruffudd Jones fydd Comisiynydd newydd y Gymraeg gan olynu Aled Roberts a fu farw ym mis Chwefror.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.